Algemene Voorwaarden Energie Kenniscentrum B.V. 
 

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Energieovereenkomsten
everanciersovereenkomsten en overeenkomsten met één of meer Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven met betrekking tot door deze Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven te leveren diensten;

Factuurcontrole
de dienst van EKC waarbij EKC periodiek aan de hand van de door de controle van de door de Leverancier toegezonden facturen de door de Leverancier, het Meetbedrijf of de Regionaal Netbeheerder aan de Klant in rekening gebrachte kosten met betrekking tot transport en afname van gas en/of elektriciteit controleert en verifieert;

Inkoopadvisering
het adviseren van de Klant ter zake van Inkoopovereenkomsten en het in dat kader behartigen van de belangen van de Klant in de relatie tot Leverancier(s), alsmede – indien van toepassing – het opzeggen en/of beëindigen van bestaande Inkoopovereenkomsten, het wijzigen van de inhoud van bestaande Inkoopovereenkomsten en het afsluiten van nieuwe Inkoopovereenkomsten;

Leverancier
een leverancier van gas en/of elektriciteit;

Inkoopovereenkomsten
overeenkomsten tussen de Klant en één of meer Leveranciers, waarbij de Klant van Leverancier(s) gas- en/of elektriciteit koopt.

Klant
een natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de offertes, aanbiedingen, werkzaamheden of diensten van EKC .

Leveranciersovereenkomsten
inkoopovereenkomsten en Verkoopovereenkomsten.

Meetbedrijf
een bedrijf dat gecertificeerd is voor het opnemen van elektriciteits-, gas- en/of warmtemeters en dat de kosten voor het gebruik van elektriciteit, gas en/of warmte aan de Klant in rekening brengt.

EKC
de besloten vennootschap Energie Kenniscentrum B.V., ook wel bekend onder de handelsnamen Energie Kenniscentrum, Bespaarpot.com, Energie Kenniscentrum Nederland, gevestigd en kantoorhoudende te Dalfsen en/of een aan haar gelieerde natuurlijk persoon of rechtspersoon, die een overeenkomst aangaat met of een opdracht aanneemt van de Klant;

Regionaal Netbeheerder
de netbeheerder die een regionaal gas- en/of elektriciteitsnet beheert en voor het transport van gas en/of elektriciteit over dit gas- en/of elektriciteitsnet kosten aan de afnemer van gas en/of elektriciteit in rekening brengt.

Specificatie
een schriftelijke opgave door de Klant aan EKC van de door de Klant gewenste levering van gas en/of elektriciteit overeenkomstig een door EKC aan de Klant ter beschikking gesteld formulier, welke specificatie tenminste moet vermelden het leveringsadres, het volume aan gas en/of elektriciteit en de leveringsperiode.

Verkoopadvisering:
het adviseren van de Klant ter zake van Verkoopovereenkomsten en het in dat kader behartigen van de belangen van de Klant in de relatie tot Leverancier(s), alsmede – indien van toepassing – het opzeggen en/of beëindigen van bestaande Verkoopovereenkomsten, het wijzigen van de inhoud van bestaande Verkoopovereenkomsten en het afsluiten van nieuwe Verkoopovereenkomsten;

Verkoopovereenkomsten:
overeenkomsten tussen de Klant en één of meer Leveranciers, waarbij de Klant aan Leverancier(s) gas en/of elektriciteit verkoopt.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden of diensten van EKC en op alle overeenkomsten tussen de Klant en EKC. Bij tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met de schriftelijke voorwaarden van een offerte, aanbieding, werkzaamheid, dienst, volmacht of overeenkomst, gelden de voorwaarden van de offerte, aanbieding, werkzaamheid, dienst, volmacht of overeenkomst boven die van deze algemene voorwaarden.

2.2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden (waaronder ook eventuele algemene voorwaarden) van de Klant maken geen deel uit van de overeenkomst tussen de Klant en EKC, tenzij EKC dergelijke voorwaarden geheel of gedeeltelijk schriftelijk heeft aanvaard. Bij tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van de Klant gelden deze algemene voorwaarden boven de algemene voorwaarden van de Klant.

2.3. Deze algemene voorwaarden kunnen door EKC worden gewijzigd. De Klant wordt geacht met de gewijzigde algemene voorwaarden te hebben ingestemd, indien hij tegen de toepasselijkheid daarvan niet binnen 14 dagen na toezending door EKC schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

2.4. Indien enige bepaling uit een tussen de Klant en EKC gesloten overeenkomst rechtskracht mist, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing, tenzij de instandhouding van de resulterende overeenkomst kennelijk onredelijk is.

 

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen
3.1 Alle offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van maximaal een dag na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is. Mondelinge offertes en aanbiedingen zijn niet bindend, tenzij schriftelijk door EKC bevestigd.

3.2 Offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de Klant verstrekte gegevens. Gegevens worden geacht correct te zijn.

3.3 EKC kan niet aan zijn offerte en/of aanbieding worden gehouden, indien de Klant redelijkerwijs begrijpt, mag begrijpen, dat de offerte en/of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke opdrachtbevestiging van de Klant. De door de Klant aangebrachte wijzigingen in de offertes of aanbiedingen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door EKC.

4.2 De ontvangstdatum bij EKC van de door de Klant ondertekende offerte of aanbieding geldt als de aanvangsdatum van de overeenkomst.

4.3 De overeenkomst leidt voor EKC tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. EKC verplicht zich tegenover de Klant tot het uitvoeren van de opdracht naar beste kunnen, maar kan geen resultaat garanderen.

4.4 Wijzigingen van de overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

4.5 Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomt van kracht blijven. Partijen zullen over de bepaling welke nietig is of vernietigd wordt overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen in dier voege dat de strekking van de overeenkomst in zijn geheel behouden blijft.


Artikel 5 – Prijzen
5.1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de in de offerte of aanbieding genoemde soorten van dienstverlening, waaronder de diensten Factuurcontrole, Inkoopadvisering en Verkoopadvisering en eventuele andere in de offerte of aanbieding door EKC gespecificeerde diensten. Prijzen in offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en andere documenten zijn exclusief omzetbelasting, exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief eventuele administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5.2. Bij de dienst Factuurcontrole kunnen EKC en de Klant schriftelijk overeenkomen dat de Klant geen vergoeding verschuldigd is voor de door EKC te verrichten diensten, behoudens indien en voor zover de Klant als gevolg van de Factuurcontrole door EKC een terugbetaling of creditnota van een Leverancier, Regionaal Netbeheerder en/of Meetbedrijf ontvangt. In dat geval is EKC gerechtigd tot 30% van de op basis van de terugbetaling of creditnota aan de Klant toekomende bedragen of aldus door de Klant genoten besparingen.

5.3. EKC behoudt zich het recht voor de prijzen jaarlijks te wijzigen. In geval van een prijsverhoging zal EKC de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. De Klant heeft het recht binnen 10 werkdagen na ontvangst van deze kennisgeving de desbetreffende overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke aan EKC te zenden verklaring zonder recht op schadevergoeding, tenzij EKC zich alsdan binnen 10 werkdagen bereid verklaart de overeenkomst op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren.


Artikel 6 – Facturering en betaling
6.1. De door de Klant verschuldigde vergoeding zal door middel van een factuur door EKC aan de Klant in rekening worden gebracht. Deze factuur zal per e-mail toegestuurd worden.

6.2. De door de Klant verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum op een door EKC aangegeven rekening te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders door EKC aangegeven.

6.3. Indien de Klant niet of niet tijdig betaalt:

(a) is de Klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is, zonder dat daartoe een aanzegging is vereist, EKC gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur over het niet betaalde deel de wettelijke handelsrente in de zin van artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen; telkens na verloop van een jaar is over wettelijke handelsrente die in dat jaar is vervallen maar niet is betaald ook wettelijke handelsrente verschuldigd;

(b) en EKC daarom genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen, is de Klant ook buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend met inachtneming van de aanbevelingen opgenomen in het rapport van de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake de buitengerechtelijke kosten of eventuele voor dat rapport in de plaats tredende normen. Indien echter de werkelijk gemaakte kosten het aldus berekende bedrag te boven gaan, is de Klant verplicht de werkelijk gemaakte kosten aan EKC te vergoeden.

Het voorgaande laat het recht van EKC om werkzaamheden op te schorten en/of een voorschot te verlangen voor nog uit te voeren werkzaamheden onverlet.

6.4. Door de Klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenen rente en ten slotte tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen. De Klant heeft niet het recht deze toerekening te wijzigen door bij betaling een andere volgorde aan te wijzen.

6.5. Het is de Klant niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen jegens EKC op te schorten of te verrekenen met enige vordering die de Klant uit welke hoofde dan ook op EKC heeft.

6.6. EKC is gerechtigd zekerheid te verlangen voor tijdige betaling en indien deze uitblijft werkzaamheden op te schorten of geheel te beëindigen.


Artikel 7 – Volmacht
7.1. In geval van Factuurcontrole verleent de Klant in het kader van de overeenkomst aan iedere medewerker van EKC toestemming om de Klant te vertegenwoordigen en haar rechten en belangen te behartigen ter zake van de door Leveranciers, Regionaal Netbeheerder en/of Meetbedrijven in rekening gebrachte bedragen ter zake van Energieovereenkomsten, alsmede om al hetgeen te verrichten wat de Klant ter zake nuttig of nodig mocht oordelen. Deze volmacht omvat mede de volgende (rechts)handelingen:

(a) het opvragen en gebruiken van inlogcodes en/of wachtwoorden voor elektronische systemen die gebruikt worden in het kader van Energieovereenkomsten;

(b) het aanpassen van het factuuradres van de Klant bij Leveranciers, Regionaal Netbeheerders en/of Meetbedrijven ter zake van Energieovereenkomsten; en

(c) het voeren van overleg met Leveranciers, Regionaal Netbeheerders en/of Meetbedrijven over aan de Klant in rekening gebrachte bedragen ter zake van transport en levering van gas en/of elektriciteit ter zake van Energieovereenkomsten.

7.2. In geval van Inkoopadvisering of Verkoopadvisering verleent de Klant in het kader van de overeenkomst aan iedere medewerker van EKC toestemming om de Klant te vertegenwoordigen ter zake en haar rechten en belangen te behartigen ter zake van de totstandkoming en uitvoering van Energieovereenkomsten, zoals voor gas- en/of elektriciteitsvolumes van tijd tot tijd schriftelijk gespecificeerd in een Specificatie, alsmede om al hetgeen te verrichten wat EKC ter zake nuttig of nodig mocht oordelen. Deze volmacht omvat mede de volgende (rechts)handelingen:

(a) het opvragen en gebruiken van inlogcodes en/of wachtwoorden voor elektronische systemen die gebruikt worden in het kader van Energieovereenkomsten;

(b) het aanpassen van het factuuradres van de Klant bij Leveranciers, Regionaal Netbeheerders en/of Meetbedrijven ter zake van Energieovereenkomsten; en

(c) het voeren van overleg met Leveranciers, Regionaal Netbeheerders en/of Meetbedrijven over aan de Klant in rekening gebrachte bedragen ter zake van transport en levering van gas en/of elektriciteit ter zake van Energieovereenkomsten.

(d) het opzeggen en/of beëindigen van Energieovereenkomsten;

(e) het wijzigen van de inhoud van Energieovereenkomsten, bijvoorbeeld met betrekking tot het contractsvolume of de prijs van door Leveranciers aan de Klant te leveren gas en/of elektriciteit of door de Klant aan Leverancier te leveren gas en/of elektriciteit;

(f) het namens de Klant opvragen van offertes en/of aanbiedingen van (potentiële) Leveranciers, Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven; en

(g) het afsluiten van Energieovereenkomsten en het – in dat kader – ondertekenen van offertes, aanbiedingen, verklaringen en bestelopdrachten van (potentiële) Leveranciers, Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven.

7.3. EKC is bevoegd van de in artikel 7.1 en 7.2 genoemde volmacht gebruik te maken, ook indien EKC mocht optreden als gevolmachtigde van een of meer andere bij de betreffende (rechts)handelingen betrokkenen.

7.4. De Klant vrijwaart EKC voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit handelingen die de EKC heeft verricht binnen de grenzen van deze volmacht.

7.5. De volmacht geldt voor onbepaalde tijd en kan door de Klant worden herroepen. Een herroeping van deze volmacht dient aangetekend of per fax aan het adres van EKC te worden gezonden. De herroeping heeft werking vanaf de vijfde werkdag na de bevestiging van de ontvangst van de herroeping door EKC  .

7.6. De opdrachten die in het kader van de volmacht door de Klant aan EKC zijn verstrekt voordat de herroeping overeenkomstig artikel 7 lid 5 werking heeft, worden door de herroeping niet aangetast.


Artikel 8 – Werkzaamheden en uitvoering van opdracht
8.1. De Klant is gehouden alle gegevens en documenten die EKC naar haar oordeel nodig heeft voor het goed uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden tijdig, in de gewenste vorm en op gewenste wijze aan te leveren.

8.2. EKC verplicht zich om de Klant tijdig op de hoogte te brengen van alle gebeurtenissen die van invloed (kunnen) zijn op de uitvoering van zijn werkzaamheden en haar onverwijld in kennis te stellen van de opzegging, beëindiging, wijziging en/of de totstandkoming van Energieovereenkomsten.

8.3. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door haar aangeleverde gegevens en documenten, ook als deze van een derde partij afkomstig zijn.

8.4. EKC bepaalt op welke wijze en door welke personen de werkzaamheden uitgevoerd worden. EKC heeft de mogelijkheid onder haar verantwoordelijkheid derden in te schakelen. Indien andere deskundigen benodigd zijn voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden, dan zal EKC deze in overleg met en voor rekening van de Klant inschakelen.

8.5. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de door EKC voor de Klant verrichte werkzaamheden.


Artikel 9 – Totstandkoming Energieovereenkomsten
9.1. Energieovereenkomsten komen tot stand na ondertekening (vaak ook digitaal) door de Klant van een volledig ingevulde Specificatie, tenzij het redelijkerwijs niet mogelijk is voor de Klant om een volledig ingevulde Specificatie voorafgaand aan de totstandkoming van een Energieovereenkomst aan EKC te doen toekomen.

9.2. Na de totstandkoming van een Energieovereenkomst zal deze zo spoedig mogelijk schriftelijk door de energieleverancier en eventueel door EKC aan de Klant worden bevestigd, zulks onder mededeling van de inhoud van de Energieovereenkomst.

9.3. De uitvoering van de werkzaamheden geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van de Klant. Indien er door EKC een Energieovereenkomst wordt gewijzigd, opgezegd en/of beëindigd dan wel een nieuwe Energieovereenkomst voor de Klant wordt gesloten, betreft deze Energieovereenkomst in haar gevolgen uitsluitend de Klant. Er komt in dat geval derhalve uitsluitend een Energieovereenkomst tussen Leverancier en de Klant tot stand, waarbij EKC geen partij is.

9.4. Indien de Klant aan EKC de opdracht heeft gegeven een Energieovereenkomst overeenkomstig een Specificatie af te sluiten, zal EKC zich naar beste kunnen inspannen om een Energieovereenkomst af te sluiten die zoveel mogelijk aan de wensen van de Klant voldoet. EKC kan echter de inhoud en totstandkoming van de Energieovereenkomst niet garanderen.

9.5. Door EKC in het kader van de diensten Inkoopadvisering of Verkoopadvisering aan EKC medegedeelde gas- en/of elektriciteitsprijzen zijn niet bindend, zodat hier door de Klant geen rechten aan kunnen worden ontleend. De Klant verklaart zich ervan bewust te zijn dat de gas- en elektriciteitsprijzen dagelijks fluctueren en afhankelijk zijn van de marktomstandigheden.


Artikel 10 – Controle door de Klant
10.1. De Klant is verplicht de juistheid van de in de artikelen 8.2 en 9.2 genoemde schriftelijke mededelingen van EKC terstond na ontvangst te controleren. Voorts dient de Klant te controleren of door of namens hem gegeven opdrachten door EKC juist en volledig zijn uitgevoerd. Bij constatering van een onjuistheid of onvolledigheid is de Klant verplicht EKC daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

10.2. EKC is verplicht in de in de artikelen 8.2 en 9.2 bedoelde gevallen om de door haar gemaakte fouten en vergissingen – voor zover mogelijk – te herstellen. In dat geval is EKC niet verplicht tot schadevergoeding jegens de Klant, behoudens voor zover uit het bepaalde in artikel 13 anders voortvloeit.

 

Artikel 11 – Duur en beëindiging overeenkomst
11.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar, tenzij anders wordt vermeld op de door de Klant ondertekende offerte. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Zonder opzegging wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend met een jaar verlengd. Deze voorwaarden blijven onverminderd van kracht na stilzwijgende verlenging van de overeenkomst.

11.2. Indien EKC namens de Klant een Leveranciersovereenkomst heeft afgesloten voor een bepaalde tijd en de Klant de overeenkomst met EKC voor het verstrijken van die termijn opzegt, is de Klant verplicht aan EKC een bedrag te betalen over de nog resterende looptijd van de door EKC namens de Klant gesloten Leveranciersovereenkomst, zulks aan de hand van de tussen de Klant en EKC overeengekomen prijzen. De facturering en betaling van het aldus verschuldigde bedrag geschiedt overeenkomstig artikel 6.

11.3. EKC is bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en met de overeenkomst samenhangende overeenkomsten of opdrachten te annuleren, indien:

(a) de Klant niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting uit hoofde van de met EKC gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst;

(b) na het sluiten van de overeenkomst aan EKC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen;

(c) de Klant onjuiste gegevens heeft verstrekt of er gegevens van de Klant bekend worden, die, waren de gegevens bekend geweest bij het aangaan van de overeenkomst, tot weigering van het aangaan van de overeenkomst door EKC zouden hebben geleid;

(d) de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; of

(e) In geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de Klant.

11.4. Voorts is EKC gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid van EKC kan worden gevergd.

11.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van EKC op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien EKC tot opschorting van haar verplichtingen of ontbinding van de overeenkomst overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot enige schadevergoeding of garantie, zulks onverminderd de aan EKC verder toekomende rechten.

11.6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door EKC, zal EKC in overleg met de Klant zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor EKC extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Klant in rekening gebracht. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij EKC anders aangeeft.


Artikel 12 – Overmacht
12.1. Indien EKC door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is EKC gerechtigd – zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd haar verder toekomende rechten – de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel (verdere) uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmachtsituatie op te schorten.

12.2. Van de overmacht is sprake, indien van EKC ten gevolge van enige omstandigheid redelijkerwijs niet (meer) kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen (verder) nakomt, ook al was die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar. Van overmacht is in ieder geval sprake ingeval van oproer, oorlog of oorlogsgevaar, natuurrampen, werkstakingen bij of boycot van EKC of door haar ingeschakelde derden, alsmede ingeval een door EKC ingeschakelde derde zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid en/of wanprestatie van medewerkers van EKC, en indien enige dwingendrechtelijke overheidsregeling het (verder) uitvoeren van de werkzaamheden onmogelijk maakt.

12.3. De Klant is te allen tijde gehouden, ongeacht over de overmachtsituatie zich aan de zijde van EKC of aan de zijde van de Klant voordoet, de uit hoofde van de overeenkomst aan EKC verschuldigde vergoedingen te voldoen.


Artikel 13 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
13.1. EKC geeft geen enkele garantie, van welke aard of omvang dan ook, met betrekking tot de resultaten van haar werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst. Meer in het bijzonder kan EKC niet garanderen dat:

(a) met betrekking tot de dienst Factuurcontrole: de door Leverancier(s), Regionaal Netbeheerders en/of Meetbedrijven aan de Klant in rekening gebrachte dan wel aan de Klant te betalen bedragen ter zake van Energieovereenkomsten juist en volledig zijn;

(b) met betrekking tot de dienst Inkoopadvisering: de door of namens de Klant afgesloten Energieovereenkomsten de voor dat moment meest voordelige gas en/of elektriciteitstarieven op de markt bieden; en

(c) met betrekking tot de dienst Verkoopadvisering: de door of namens de Klant afgesloten Energieovereenkomsten de meest gunstige gas en/of elektriciteitstarieven op de markt bieden,

13.2. Aan door EKC aan de Klant verstrekte berekeningen met betrekking tot de door de Klant te betalen of te ontvangen bedragen ter zake van Energieovereenkomsten kunnen geen rechten worden ontleend, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 3.

13.3. EKC is tot niet meer verplicht dan zich ervoor in te spannen dat haar medewerker(s) naar beste weten en kunnen met inachtneming van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop in de gegeven situatie mocht worden gerekend, uitvoering geeft/geven aan de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst.

13.4. EKC is jegens de Klant niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen door de Klant, haar werknemers, ondergeschikten en/of door haar ingeschakelde derden, behoudens indien de schade die het gevolg is van de opzet of grove schuld van EKC  .

13.5. EKC is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte schade of indirect verlies en schade aan derde of welke andere gevolgschade dan ook.

13.6. De Klant vrijwaart EKC ter zake van alle vorderingen van derden, die met de overeenkomst en eventueel in het kader van de overeenkomst opgezegde, beëindigde en/of tot stand gekomen Energieovereenkomsten samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen (inclusief de kosten van rechtsbijstand).

13.7. Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde zal in geen geval de aansprakelijkheid van EKC verder strekken dan driemaal het bedrag van de vergoedingen, die de Klant ter zake van de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst aan EKC verschuldigd is.
 

Artikel 14 – Toepasselijk recht; bevoegde rechter
14.1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2. Ingeval van geschillen omtrent de overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen deze geschillen met uitsluiting van iedere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, tenzij EKC er de voorkeur aan geeft zich aan het oordeel van een andere bevoegde Nederlandse rechter te onderwerpen.


Artikel 15 – Recht van Retour
15.1. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie.

Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten die:

* tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;

* duidelijk persoonlijk van aard zijn;

* door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

* zakelijke aankopen/diensten;

* Bij dienstverlening vervalt dit recht indien de dienst is ingegaan voor de periode van 7 werkdagen, met goedkeuring van consument.
 

© 2017 - 2024 Energie Kenniscentrum | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel